Interview with Prof. Bereket Habteselassie ኤርትራውያን ከም ባህሊ ክነማዕብሎ ዘለና ነገር እንተሃልዩ: ካብ ስምዒታውነት ውጽእ ኢልና ብህድኣትን ብምክብባርን ክንላዘብ: ካብ ውልቀ ምጥቕቓን ወጺእና ኣብ ሓሳባት ክንካታዕን ክንማጎትን: ልዕሊ ኩሉ ድማ ነቲ እንብሎን እንዛረቦን ብምስትውዓልን ብፍልጠትን ክኸውን: ካብ ‘ኢሎሞ: ኢላቶ: ኢልዎ’ ኣልጊስና: ብእዝንና ክንምዕ ወይ ክንርእይ: ክነንብብን ክንውከስን ይግባእ:: ንሎሚ ፕሮፈሰርRead More →