ደምዳሚ መግለጺ 5ይጉባኤ ግንባርሃገራዊድሕነትኤርትራ –ዞባኤውሮጳ!!     ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ –ዞባኤውሮጳብዕለት8 መስከረም 2018 ኣብከተማደንሃኽ– ሆላንድ“ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ገድላዊ ግደ ጨናፍር ግሃድኤ ኣብ ኤውሮጳ ንምብራኽ ንቃለስ”ኣብ ትሕቲ ዝብልጭርሖ5ይጉባኤ ዞባ ኣካይዱ።ጉባኤካብዝተፈላለዩሃገራትኤውሮጳብዲሞክራስያዊኣገባብተመሪጾምብዝተወከሉኣባላትውድብን፡ብጻይ ኣቦ መንበር ፈጻሚ ኣካልን ብጻይ ኣቦ መንበር ተኸታታሊትን ተቚጻጻሪትን ኣካልን ብጻይ ሓላፊ ፖለቲካውን ስርዒታውን ጉዳያት ቤ/ጽን ካልኦት ብጾትኣባላትመሪሕነትግንባርሃገራዊድሕነትኤርትራን፡ ኣብዝተረኸብሉተሰላሲሉ። ኣብመኽፈቲጉባኤ፣ሽማግለዞባኤውሮጳ፣ዝተማለአንRead More →