ዂናት ስርኤል ደምበ ፍትሒ እናዓኾኸን፡ እናሰወደን፡ እናበሰለን ይኸይድ ኣሎ። እቶም፡ ኣበይ ክይበጽሕ ዝበልዎ’ኳ ከይተረፉ ድሮ ይሰናበዱን ይርዕዱን ኣሎዉ። ዝሕዝዎን ዝጭብጥዎን ጠፊእዎም ዝኾነን ዘይኮነን ሃለፍ የብሎም ኣሎ። እዚ ቃልሲ እዚ ግን ብኹሉ ወገን’ዩ ክጽቀጥ ጸኒሑ፡ እቶም ዝበዝሑ ደለይቲ ጽቡቕ ካብቲ ዘለዎም ክቱር  ሃንቀውታ እተላዕለ፥ “ዋላ ሓንቲ ኣይተሰርሐን”፡ “ብረት ኣልዒልካ ምሽምሻም’ዩ እቲRead More →

ሓሳብዶ ይብርትዕ ኣጽዋር፧ ኣክሊል ሃይሉ ሰብ ንመን’ዩ ዝመስል፡ ንወለዱዶ ወይስ ንጎረባብቱን ኣዕሩኽቱን፧ ኣየናይ’ዩ ዝሕይል፡ ትውልዲ ወይስ መዕበያ፧ መንከ ይዝውሮ፡ ዘርኡ ወይስ ከባቢኡ፧ ዝብሉ ሕቶታት ርጉጽ መልሲ ክትህበሎም ከቢድ’ዩ። ይውሓድ ይብዛሕ፡ ካብ ክልቲኡ ሸነኻት ዘሎ ጽልዋ ግን ኣብ ባህሪኡ ምንጽብራቑ ኣይተርፎን። ኣይ ግዲ ሽኦል እንድዩ ከም ኣቦኡ፡ ወረጃ ወይ ውሓለ ከምRead More →

‘ባጤራ ዓያሱ’ ኣክሊል ሃይሉ ወዲ ሰብ ተባላሓታይ’ዩ። ጸገም ወይ ሽግር ከጓንፎ ከሎ መፍትሒ የናድየሉ። ዳርጋ ኩሎም ምህዞታት ኣብ ኣብ ሽግራት ተሓንጊሮም’ዮም ዝመጹ። ቀደም ብዘበን ኢኒ-ኢኒ (ሕምባሻ ከሎ እምኒ) ሓደ ኣትክልቲ ገደና የፍሪ፡ እቲ ኻልእ እኽሊ። ገለ ኸኣ ናይ ኢድ ክእለት ይህልዎ ማሕረሻ የትብዕ – ይሓጉድ። ስለዚ እቲ ሓደ ዘይብሉ ካብቲRead More →

ላም ፍርቂ ጎና ኣይትዓብር፡ ፍርቂ ጎና ኣይትሃጥር። እትውለደሉ ቦታ ወይ ስድራ ወይ ዓሌት ኣይትመርጽን። ብምርጫኻ ‘ተዝኸውን ኔሩ መብዛሕትና ካብ፥ እንዳነገስታት፡ ወይ ካብ ሃብታማት፡ ስሙያት፡ ሰብ ዝና ክንውለድ ምመረጽና። ሒደት ለባማት’ውን ኣይሰእኑን ካብ፥ ፈቃራት፡ ለዋሃት፡ ሕያዎት፡ ሃያባት ክፍጠሩ ዝመርጹ። እግዚኣብሄር ከምቲ ጽቡቕ ድሌቱን ፍቓዱን ንነፍሰወከፍና በቲ ናቱ መደብ፡ በቲ ዝዓደለና ተፈጢርና’ሎና።Read More →

ዓመት ተስፋ! ምቅልቓል ሓድሽ ናይ ሓባር ረቛሒ ኣክሊል ሃይሉ ወዲ ሰብ ብባህሪኡ ረሳዓይ’ዩ። ብፍላይ ከኣ ጊዜ ምስዝወስድ፡ ምድፋእ ዕድመ ወሲኽካ ብዙሕ ነገር ክዝንግዕ ይጅምር። ገለ ኸኣ ኣሎ ደይመደይ ኢሉ፡ ፈትዩ ዚርስዕ። ንስንፍንኡ፡ ንስዕረቱ፡ ንድኻሙ፡ ነቲ ዘሕፍሮ ዘበለ ኾታ፥ ማይ ዘይጠዓመ ትንታነታት እናሃበ፡ ኣብ ናይ ዘይክዉንነት ወይ ናይ ጽውጽዋይ ዓለም ይነብር።Read More →

ኣየ ‘ጎብየ’፡ ትጎዪ ኣብዘይጉየ ኣኽሊል ሃይሉ “ሓምሳ ኣእዱግ መራሒኦም ኣንበሳ፡ ዳርጋ ኣናብስ፡ ሓምሳ ኣናብስ መራሒኦም ኣድጊ ድማ ኣእዱግ” ዝብል ብሂል ቀዳሞት ኣገዳስነት ብሉጽ መሪሕነት የመላኽት። ሃገር ልዕሊ መራሒኣ ክትዓርግ፡ ክትሰርር ወይ ጸብለል ክትብል ኣይትኽእልን። ንላዕሊ ‘ተበለ ንላዕሊ ትብል፡ ንታሕቲ ‘ተበለ ድማ ባይታ ትዘብጥ። መሪሕነት ልዑል ስነ-ሓሳባዊ ብቕዓት ዝሓትት ጻውዒት’ዩ። ናይ’ቲRead More →