Speech by Ms. Semhar Gebreselassie at the Kassel Festival in Stockholm

 

ንኹሉ መድረኽ ነናቱ ወለዶ ኣለዎ። ነፍሲ ወከፍ ወለዶ ድማ ኣብቲ ናቱ መድረኽን እዋንን ግዜ ዝሓቶ ዕማም ክዓምም፡ብግዲ ይኸውን። ኣብ ከም ሃገርና ዝኣምሰላ ሃገራት መንእሰያት ኣብ ዘዘመኖም ነናቶም ኣስተዋጽኦ እንዳገበሩን፡ኩነታት ንምልዋጥ ዓቢ እጃም እንዳተጻወቱን’ዮም ሓሊፎም።ብዙሕ ኣብ ዝርዝር ከይኣተና መንእሰያት ኤርትራ ዝተፈላለየ መግዛእታዊ ብድሆታትን ዓመጽን ምስኡ ተትሓሒዙ ዝመጽእ ማሕንቖታትን ንምብንጣስ ክሳብ ሂወት ክውፍዩ ዝተራእዩሉ ወርቃዊ ናይ ተግባርን ውሳኔን እዋናት ጌና 50 ዓመት’ዉን ኣይመልአን። 

ኣብዚ ሰዓት’ዚ ሃገርና ኤርትራ ሽሕ’ኳ ካብ መግዛእቲ ባዕዲ ሓራ ዝወጸት ልኡላዊት ሃገር እንተኾነት፡ ካብቲ ኣብ ግዜ ባዕዳዊ መግዛእቲ ብዝኸፍእን ብዝዛይድን መልክዕ ኣብ ትሕቲ ሓደ ዘቤታዊ ዝመስል ግን ንነብሱ ልዕሊ ጓኖት ዘጓነየ ረጋጺን ጨፍላቒን ሓይሊ ካብ ትቑረን እነሆ ልዕሊ ርብዒ ዘመን ኣቑጺራ ትርከብ። ልዒለ ከም ዝገለጽኩዎ ኣብ ብዙሕ መግዛእታዊ መድረኻት ብዙሕ ዝተሃስዩን ዝተጎድኡን መንእሰያት፡ ብዙሕ ዋጋ ከፊሎም ኩነታት ክልውጡን መንገዲ ክቕልሱን ዝኸኣሉ ድማ መንእሰያት’ዮም። እዚ ኣብ ሃገርና ካብ ዝሰርብ ልዕሊ 25 ዓመታት ዘቑጸረ ጸሊም ደበና’ዉን ንምሉእ ህዝብና ብኣሉታ ዝጸለወን ዘማሰነን እኳ እንተኾነ ብዝያዳ ዝተጎድአን ቀጻልነትን ውሕስነትን ሂወቱ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዝኣተወን ፡ ከም ቀንዲ ዕላማ ናይ ጭቆናን ፡ባርነትን ፍጹም ምልኪን ዝተኾነነን ግን እቲ መንእሰይ ወለዶ’ዩ። ኣብ ሃገርና ስልጣን ገቢቱ ዘሎ ሓይሊ ውሑዳን ንግዱድ ዕስክርና ከም ቀንዲ መሳለጥያ ንባርነታዊ መስርሕ ምህሟኽን ምምሳንን ዓቕሚ መንእሰያት ብምውሳድ ኣብ ብዙሕ መዳያት ፈጠራዊ ብቕዓት፡ ምርምራዊ ብቕዓትን ትምህርታዊ ብቕዓትን ባይታ ዘቢጦም መንእሰይ ብቐቢጸ ተስፋን ሰንፈላልነትን ከም ዝውረር ብምግባር ኣብ ምልማስ ሕብረተሰባዊ ዕብየትን ቀጻልነትን ልዕሊ ርብዒ ዘመን እኩይ ወፍሪ ኣካይዱ።

ብሃልወሳዊ ስግኣታትን፡ ድራማዊ ናይ ፈጠራ ፕሮፓጋንዳን ዘመተታትን ጅሆ ብምሓዝን ነዚኦም ከም መመሳመሲ ብምጥቃምን ድማ  ንዝመጽእ ዘበለ ኣወንታዊ ርእይቶታትን ጠለባትን ህዝቢ ብምዕባስ ህዝብና ከም ሰብ መሰሉ ክረክብ፡ ሓሳቡ ክገልጽ ፡ ኣብ ጉዳያት ተኣማሚኑ ርእይቶ ክህብ ክሳብ ዘይክእል ኣብ ፍጹም ስቕታን ፍርሒን ሸሚሙ ፡ ካብ ተሓታትነትን ምትሕስሳብን ወጻኢ ዝኾነ ናይ ዕንደራ ኣካይዳታት ክኸይድ ጸኒሑ።

እዚ ብዙሕ ሓድሽ ዘይክኾነኩም ይኽእል’ዩ። ናብ ሕጂ’ኸ እንታይ ምግባር ይሓይሽ ክኸይድ’የ።

ንሕና መንእሰያት ዝተመንጠልናዮም መሰላት፡ ክብርታት፡ ግዜ፡ ራህዋን ፍትሒን ተዘርዚሮም ኣይውድኡን’ዮም ብቐሊል ክንርድኦ ንኽእል ፍጹም ምልኪ ኣብ ሃገርና ሰፊኑ ዳርጋ ብዘይ ተጻባኢ ይጓዓዝ ኣሎ። ኣብ ልዕሌናን መላእ ህዝብናን እዚ ዘይበሃል በደላትን ገበናትን ዝፈጸመ ዓማጺ ጉጅለ ንህዝብና ካብ ጉዳያቱ ኣጓንዩ ሃገር ከም ናይ ውልቂ መኪና ናብ ዝደለዮ ኣንፈት ይዝውራ ኣሎ። ንሕና ኤርትራውያን ኣብ ጉዳይናን ጉዳይ ሃገርናን ልክዕ ከም ጓና እንተደለ ይኹን እንዳበልና ምኻድ ይስበለና ኣሎ። ሃገር ነዚ ዓማጺ ጉጅለ ኣሕሊፍና ክንህባ ዝተረፈና የለን። እዚ ድማ ናብ ፍጹም ተሰዓርነትን ፡ ውድቀትን ከምርሓና እምበር ናብ ዝሓሸ ኣንፈት ክመርሓና ኣይሕሰብን’ዩ። በዚ መንፈስ እዚ እንተቐጺልና ልዕሊ’ቲ ድምጽና ክነስምዕን በብዓቕምና ኣብ ጉዳይ ሃገርና ተዋሳእቲ ክንከውንን ከለና ከይንኸፍሎ ንፈርሕ ዋጋ ክንከፍል ኢና። እዚ ክውንነታዊ ሓቂ ቅድሚ ሕጂ’ዉን ርኢና’ዮ ኢና። ኣብዚ ውሽጢ 17 ዓመታት ህዝቢ ኤርትራን መንእሰይ ኤርትራን ዝኸፈሎ ዋጋ ብዝኾነ ይኹን ዓቐንን ሚዛንን ኣይትመንን’ዩ ። ስለዚ መመሊስና ኣይንተዓሾ። እንድሕር ሓቢርና ፡እንድሕር በዚሕናን ድምጽና ኣበሪኽናን እቲ ንኸስሮን ንኸፍሎን እንዳወሓደ፡ ምስልናን ሚዛንናን ኣብ ቅድሚ እቲ ብዓመጽ ዘሳደደና ስርዓትን ኣብ ቅድሚ ዓለምን እንዳጎልሐን እንዳረዘነን፡ እቲ ንጽበዮ ራህዋን ፍትሒን ሰላምን ድማ እንዳቐረበን  እንዳደመቐን ክመጽእ’ዩ። ፍርሒ ዝሰዓረቶ ጸልማት ኣይነበረን፡ የለን ኣይክህልዉን ድማ’ዩ። ፈሪሕና ዘድሓንናዮ ምርማስ ሃገርን፡ መሪር ስደትን ሞትን ህዝብናን የለን። ፈሪሕና ዝሓንሰስናዮ ንብዓት ኣዴታትን ኣቦታትን፡ ግቡእ ቀብሪ ክረክብ ዝገበርናዮ ሬሳታትን የለን፡ ፈሪሕና ዘለስለስናዮ ልቢ ዓማጺ የለን፡ ፈሪሕና ዘፍታሕናዮ እሱር የለን። ፈሪሕና ጾራ ዘቕለልናላ ኤርትራ የላን!!!

ዓወት ንህዝበይ !!!

To Read the entire speech as published by Kassel Festival in Stockholm, please click below:

The Eritrean Youth SG

Print Friendly, PDF & Email