ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ (4ይ ክፋል) ናስር ዑመር ዓሊ ኣብ ዝሓለፈ 3ይ ክፋል ናይ’ዚ ብ“ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ” ብዝብል ኣርእስቲ ብተኸታታሊ ዘቅርቦ ዘለኹ ጽሑፍ፡ ብዛዕባቶ’ም በዚ ስርዓት ሓንጎሎም ዝተሓጽቡ’ሞ፡ እቲ ባህርያዊ ትዕድልቶም ዝኾነ ህዋሳቶም ለሚሱ፡ ብዓይኒን ቀልብን ሓጸብቶም ዝነብዑን ዝሕጎሱን ዓይነት ኣሳሰይቲ ኣሕጽር ኣቢለ ገሊጸ ነይረ። እዞም ዓይነት ደገፍቲ’ዚኦም ወላ’ውንRead More →

‘ባጤራ ዓያሱ’ ኣክሊል ሃይሉ ወዲ ሰብ ተባላሓታይ’ዩ። ጸገም ወይ ሽግር ከጓንፎ ከሎ መፍትሒ የናድየሉ። ዳርጋ ኩሎም ምህዞታት ኣብ ኣብ ሽግራት ተሓንጊሮም’ዮም ዝመጹ። ቀደም ብዘበን ኢኒ-ኢኒ (ሕምባሻ ከሎ እምኒ) ሓደ ኣትክልቲ ገደና የፍሪ፡ እቲ ኻልእ እኽሊ። ገለ ኸኣ ናይ ኢድ ክእለት ይህልዎ ማሕረሻ የትብዕ – ይሓጉድ። ስለዚ እቲ ሓደ ዘይብሉ ካብቲRead More →

ላም ፍርቂ ጎና ኣይትዓብር፡ ፍርቂ ጎና ኣይትሃጥር። እትውለደሉ ቦታ ወይ ስድራ ወይ ዓሌት ኣይትመርጽን። ብምርጫኻ ‘ተዝኸውን ኔሩ መብዛሕትና ካብ፥ እንዳነገስታት፡ ወይ ካብ ሃብታማት፡ ስሙያት፡ ሰብ ዝና ክንውለድ ምመረጽና። ሒደት ለባማት’ውን ኣይሰእኑን ካብ፥ ፈቃራት፡ ለዋሃት፡ ሕያዎት፡ ሃያባት ክፍጠሩ ዝመርጹ። እግዚኣብሄር ከምቲ ጽቡቕ ድሌቱን ፍቓዱን ንነፍሰወከፍና በቲ ናቱ መደብ፡ በቲ ዝዓደለና ተፈጢርና’ሎና።Read More →

ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ (3ይ ክፋል)   ኣብ ዝሓለፈ 2ይ ክፋል ናይ’ዚ “ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ” ብዝብል ኣርእስቲ ብተኸታታሊ ዘቅርቦ ጽሑፍ፡ ነቶም ነዚ ስርዓት ከም “ቦኽሪ ውላዶም” ቆጺሮም ዘይተኣደነ ደገፍ ዝህቡ ዘለዉ ኣሳሰይቲ ብሕጽር ብዝበለ መንገዲ ክገልጾም ፈቲነ ነይረ። ኣብቲ መግለጺየይ እዞም ዓይነት ደገፍቲ’ዚኦም ብባህሪኦም ብዙሕ ክፍኣት ዘይብሎምን፡ ነቲ “ንናትካRead More →

ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ (2ይ ክፋል)   ኣብቲ ቀደማይ ክፋል ጽሑፈይ፡ ብዛዕባ’ቶም ክልተ ዓይነት ኣሳሰይቲ ስርዓት ህግደፍ ገሊጸ ነይረ። ክልቲኦም ንምልኪ ብምሉእ ልቦም ኣሜን ኢሎም ዝተቀበሉ ኮይኖም፡ እቶም ሓደ ወገን ምብላዕ ምብልዑ “ብዝብኢ ዓዶም” ክብልዑ ዝመረጹ ክኾኑ እንከለዉ፡ እቶም ሓደ ዓይነት መሳሰይቲ ከኣ ብሰንኪ ክቱር ፍርሒ ናይ’ቲ ዝንበይዎ ዘይርጕጽ መጻኢን፡Read More →

ዓመት ተስፋ! ምቅልቓል ሓድሽ ናይ ሓባር ረቛሒ ኣክሊል ሃይሉ ወዲ ሰብ ብባህሪኡ ረሳዓይ’ዩ። ብፍላይ ከኣ ጊዜ ምስዝወስድ፡ ምድፋእ ዕድመ ወሲኽካ ብዙሕ ነገር ክዝንግዕ ይጅምር። ገለ ኸኣ ኣሎ ደይመደይ ኢሉ፡ ፈትዩ ዚርስዕ። ንስንፍንኡ፡ ንስዕረቱ፡ ንድኻሙ፡ ነቲ ዘሕፍሮ ዘበለ ኾታ፥ ማይ ዘይጠዓመ ትንታነታት እናሃበ፡ ኣብ ናይ ዘይክዉንነት ወይ ናይ ጽውጽዋይ ዓለም ይነብር።Read More →

ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ ናስር ዑመር ዓሊ   እዚ ዝካየድ ዘሎ ኣንጻር ዓመጽን ምልክን ዝዓለመ ቃልሲ፡ ሓደ ስጕምቲ ንቅድሚት፡ ሰለስተ ስጕምቲ ንድሕሪት እንዳሰጐመ ክጓዓዝ ጸኒሑ ኣሎ። እቲ ቀንዲ ዕንቅፋት እቶም ኣብ ኤርትራ ንሃገርና ጅሆ ሒዞሞ ዘለዉ ህግደፋውያ ነቅ ዘይብልን፡ ዘይድፈርን ሓይሊ ስለ ዝሃነጹ ኣይኮነን። ዝንውንዎም ሓይሊ ጠፊኡ እምበር ህግደፍ’ሲ እቲRead More →

ዓመተ ዘብ ዘብ ስነ-ጥበባዊ ትንታነ ንግጥመ ዜማ ድምጻዊ ኣቦና ተኽለንኬል ገብሩ “ ዘብ ዘብ” 1ይ ክፋል ድሮ እኳ እዛ ሕደት መዓልታት ኣልዕልናላ ዘሎና ዓመተ 2019 መዓልታታ ዘብ ዘብ ክብላ ጀሚረን ኣለዋ። ኣብ ትሕቲ ጸሓይ ከኣ ኩሉ’ዩ ዘብ ዘብ’ዩ ዝብል። ንፋስ ዘብ ዘብ ይብል። ዓለም ዘብ ዘብ ትብል። ቀዝሒ ዘብ ዘብRead More →