Read More →

ዂናት ስርኤል ደምበ ፍትሒ እናዓኾኸን፡ እናሰወደን፡ እናበሰለን ይኸይድ ኣሎ። እቶም፡ ኣበይ ክይበጽሕ ዝበልዎ’ኳ ከይተረፉ ድሮ ይሰናበዱን ይርዕዱን ኣሎዉ። ዝሕዝዎን ዝጭብጥዎን ጠፊእዎም ዝኾነን ዘይኮነን ሃለፍ የብሎም ኣሎ። እዚ ቃልሲ እዚ ግን ብኹሉ ወገን’ዩ ክጽቀጥ ጸኒሑ፡ እቶም ዝበዝሑ ደለይቲ ጽቡቕ ካብቲ ዘለዎም ክቱር  ሃንቀውታ እተላዕለ፥ “ዋላ ሓንቲ ኣይተሰርሐን”፡ “ብረት ኣልዒልካ ምሽምሻም’ዩ እቲRead More →

“መንግስቲ ኢትዮጵያ፣ ንህዝቢ ምስ ዘይወከለ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ዝገብሮ ዘሎ ስምምዕ ውሕስነት የብሉን፣” ኣምባሳደር ሃይለ መንቀርዮስ Radio Erena: 28 March 2019 መንግስቲ ኢትዮጵያ፣ ትካላዊ ኣቃውማ መንግስቲ ምስ ዘይብሉን ብህዝቢ ምስ ዘይተመርጸን ንህዝቢ ምስ ዘይወከለን ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ጥራይ ዝገብሮ ዘሎ ስምምዓት፣ ንመጻኢ ውሕስነት ከምይህልዎ ኣምባሳደር ሃይለ መንቀርዮስ ገሊጹ። ኣምባሳደር ሃይለ መንቀርዮስRead More →

ኣኸዛ’ያ ክትእውጅ ከም ጎመራ ሓዊ ኣብ ውሽጢ እቲ እምባ ዘሕመሕም ተምሳል ማህጸን ኣደ ንብዓት ጸንቂቁ ሓዊ ምስ ተፍኤ ጸላም ሓሊፉ ኢልካ ወጋሕታ ኣይትጸበ ትማሊ እውን እኮ ሽግ ማህጸና’ዩ ቃልቃል ኢሉ ናጽነት ዝወለደ ትሕቆን ኣላ እታ መሬት ሕጂ እውን ትወልዶ ኣለዋ ቅልውልው ከተብል ነቲ ዘቕለውለዋ ምረታ ሕሰማ ንግዳም እንተተፊኣቶ ኣብ ቅድሚኣRead More →

ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ (6ይ ክፋል) ናስር ዑመር ዓሊ   ኣብ ዝሓለፈ 5ይ ክፋል ናይ’ዚ ብ“ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ” ብዝብል ኣርእስቲ ብተኸታታሊ ዘቅርቦ ዘለኹ ጽሑፍ፡ ብዛዕባ ግደ ናይቶም ብጕልባብ ሃይማኖትን፡ ዓሌትን፡ ብሔርን፡ ኣውራጃን ዝግበሩ ምትእኽኻባት ኣብ ምንዋሕ ዕድመ ናይ’ዚ ዓማጺ ስርዓት ገሊጸ ነይረ። እዞም ወገናት’ዚኦም ንኣባላቶምወላ’ኳ ኣብቲ ቁዋምና ዝብሉዎ ደምብታቶምRead More →