ደምዳሚ መግለጺ 5ይጉባኤ ግንባርሃገራዊድሕነትኤርትራ -ዞባኤውሮጳ!!

ደምዳሚ መግለጺ 5ይጉባኤ

ግንባርሃገራዊድሕነትኤርትራ –ዞባኤውሮጳ!!  

 

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ –ዞባኤውሮጳዕለት8 መስከረም 2018 ኣብከተማደንሃሆላንድ“ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ገድላዊ ግደ ጨናፍር ግሃድኤ ኣብ ኤውሮጳ ንምብራኽ ንቃለስ”ኣብ ትሕቲ ዝብልጭርሖ5ጉባኤ ዞባ ኣካይዱ።ጉባኤካብዝተፈላለዩሃገራትኤውሮጳብዲሞክራስያዊኣገባብተመሪጾምብዝተወከሉኣባላትውድብን፡ብጻይ ኣቦ መንበር ፈጻሚ ኣካልን ብጻይ ኣቦ መንበር ተኸታታሊትን ተቚጻጻሪትን ኣካልን ብጻይ ሓላፊ ፖለቲካውን ስርዒታውን ጉዳያት ቤ/ጽን ካልኦት ብጾትኣባላትመሪሕነትግንባርሃገራዊድሕነትኤርትራን፡ ኣብዝተረኸብሉተሰላሲሉ።

ኣብመኽፈቲጉባኤ፣ሽማግለዞባኤውሮጳ፣ዝተማለአን ጽፉፍን ናይ ስራሕጸብጻብኣቕሪቡ።ኣብቲዝቐረበጸብጻብዓሚቕክትዕንዝድለ ምምሕያሻትን  ድሕሪምክያድብጉባኤኛታትጸዲቑ።ጉባኤ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ንስሪዕትናን ኣካይዳ ጨናፍርናን ብዝምልከት ኣወንታውን ኣሉታውን ጎድንታቱ ብወድዕነት ድሕሪ ምግምጋም፣ ውድባዊ ስራሓትና ብጽፈትን ብስጡም ስርዒታዊ መትከላትን ንኽሰላሰል ዘኽእሉ ኣገደስቲ ውሳኔታት ኣመሓላሊፉ። ኣብ 5ይ ጉባኤ ዞባ ዓበይቲ ገዳይም ተቓለስቲ ተሳቲፎሞ ብምንባሮም፣ ነቲ ዝተኻየደ ክትዓት ኣብ ምህብታም ዓቢ ተራ ነይርዎም። 

5ጉባኤዞባ ቀጺሉ፡ኣባላትውድብናኣብኤውሮጳ፡ኣብውድባውንሃገራውንዕማማትዘርኣይዎንጌናንዘርእይዎዘለዉልዑል ገድላዊኣስተዋጽኦንመጎሱኣቕሪቡ።ህዝብንሃገርንኤርትራካብኣርዑትምልካዊስርዓትህግደፍንምድሓን፡ብውድብናን ብኹሎም ሃገራውያን ተቓለስትንዝሰላሰል ኣብዘሎቃልሲ፡ኣባላትግንባርሃገራዊድሕነትኤርትራዞባኤውሮጳ ዝላዓለሃገራዊኣበርክቶክህልዎምምዃኑጉባኤኣረጋጊጹ። ሓደ ካብ’ቲ ብዕቱብ ዝተራእየ ጉዳይ፣ ኤርትራ ሃገርና ንምድሓን ብውድብና ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክካየድ ዝጸንሐን ዘሎን ቃልሲ ንምድንፋዕ ኣባላት ውድብና ኣብ ኤውሮጳ ከም ወትሩ ዝለዓለ ንዋታውን ፍናናውን ኣስተዋጽኦ ክገብሩ ድሉዋት ምህላዎም ጉባኤኛታት ቃሎም ኣሐዲሶም።

ኣብ ሃገርና ኤርትራን ኣብ ዞናና ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ዝርአ ዘሎ ሓደገኛ ምዕባሌታት ብዕቱብነት ድሕሪ ምርኣይ፣ ኩሎም ምእንቲ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝቃለሱ ሓይልታት፡ ካልኣዊ ፍልልያቶም ኣወንዚፎም፡ ዝውንንዎ ዓቕሚ ብሓባር ጸሚዶም፣ ህዝብን ሃገርን ካብ ኣርዑት ዲክታቶርያዊ ስርዓት ንምድሓን ቃልሶም ክብ ከበሉ መድረኽ ይሓቶም ምህላዎም ጉባኤ ኣረጋጊጹ። ዓቕምታት ተቓውሞ ደምበ ንምጥርናፍ፣ መሪሕነትና ነቲ ውድብና ከካይዶ ዝጸንሐ ጻዕርታት ብዝለዓለ ደረጃ ክቕጽሎ ጉባኤ ዞባ ተላቢዩ። ብዛዕባኣብዚቐረባ እዋንክሰላሰልትጽቢትተነቢርሉዘሎ2ሃገራዊ ጉባኤ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢብዝምልከት፣ ውድብና ንምዕዋት’ዚ መደብ’ዚ ሒዝዎ ዘሎ መትከላዊ መርገጽ ጉባኤ ደገፉ ገሊጹ።

ኣብመደምደምታ፡ናይመጻኢመደብዕዮዞባብምስራዕን፡ንዕኡእትመርሕ7 ዝኣባላታ ሓዳስመሪሕነታዊትሽማግለዞባብዲሞክራስያዊኣገባብድሕሪምምራጽን5ይ ዞባዊጉባኤ ስራሓቱብዓወትዛዚሙ።

 

“ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ”

ዕድመ ንዲሞክራስያዊ ቃልሲ ህዝብና

ውድቀት ንዲክታቶርያዊ ጉጅለ ህግደፍ

ክብርን ዝኽርን ንጀጋኑ ስዉኣትና

 

5ይ ዞባዊ ጉባኤ ግሃድኤ – ዞባ ኤውሮጳ

ደንሃኽ – ሆላንድ

9 መስከረም 2018

Print Friendly, PDF & Email