ዓመት ተስፋ! ምቅልቓል ሓድሽ ናይ ሓባር ረቛሒ: ኣክሊል ሃይሉ

መት ተስፋ!

ምቅልቓል ሓድሽ ናይ ሓባር ረቛሒ

ኣክሊል ሃይሉ

ወዲ ሰብ ብባህሪኡ ረሳዓይ’ዩ። ብፍላይ ከኣ ጊዜ ምስዝወስድ፡ ምድፋእ ዕድመ ወሲኽካ ብዙሕ ነገር ክዝንግዕ ይጅምር። ገለ ኸኣ ኣሎ ደይመደይ ኢሉ፡ ፈትዩ ዚርስዕ። ንስንፍንኡ፡ ንስዕረቱ፡ ንድኻሙ፡ ነቲ ዘሕፍሮ ዘበለ ኾታ፥ ማይ ዘይጠዓመ ትንታነታት እናሃበ፡ ኣብ ናይ ዘይክዉንነት ወይ ናይ ጽውጽዋይ ዓለም ይነብር። ነዚ ዋጋ-ኣልቦ ምህዞታት ዘገማድሑ’ውን ሒደት ኣይኮኑን። እናሓደረ ዝሃጉግ፡ ዓሸል ልቦና ኣይሃብካ!

እዚ መሪጽካ-ምርሳዕ (selective amnesia)፡ ነቲ ታሪኽ ዘይፈልጥ ክተታልለሉ ይጠቅም ይኸውን። ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ግን ክግልብጦ ኣይክእልን። እዞም ሎሚ ከምብሓድሽ ታሪኽ ክጽሕፉ ህርዲግ ዝብሉ ዘሎዉ፡ ነቲ ልቢ-ወለድ ዛንታታቶም “ብር ‘ተበልካስ ሕልሚ” እናበሉ ክዛዝምዎ ምኽርና ንምጥዎም።

ዝኾነ ይኹን ሰብ፡ ብቐትሪ ይኹን ብለይቲ ኣብ ኣእምሮኡ ዘው ዘዝበሎ ክሓልም ይኽእል’ዩ። እንተኾነ ግን እቲ ሕልምታት ንውዱዕ ታሪኽ ቀዪሩ ሓድሽ ብህሎ ክፈጥር ምስ ዝደናደን ደው ኢልካ ክትሓስብ ይቕስበካ። እዞም ተበለጽቲ ደላሎ ኣበይ ጸኒሖም፧ ዘሻድኖም ዘሎ እንታይ’ዩ፧ መን’ዩ ኣጆኹም ኢልዎም፧ ዕላማኦምከ እንታይ’ዩ፧ ኢልካ ምሕታት ልቦና’ዩ። እዞም ተደጒሎም ዝጸንሑ ግንከ ጥራሽ ዘይጠፍኡ ስምዒታት ክጎሃሃሩ፡ ሓድሽ ዳግማይ ዝተመስርሑ ሜላታት፡ ረቀቕቲ ስልቲታት ዝሓዘሉ ተበግሶታት ክሰላሰሉ ክንርኢ ከሎና ከሰናብደና’ውን ዘይንቡር ኣይኮነን።

ካልእ ዘሻቕል ነገር ግን ኣሎ። እቶም ነቲ ሓቂ ዝፈልጡ፡ ነቲ ታሪኽ ዝተሳተፍዎን ዝሰርሕዎን፡ ነቲ ሓቂ ደው ብምባል ነዞም ናይ ሓሶት ተንተንቲ ክብድሁ ወይ’ውን ኣፎም ከትሕዝዎም ኣይንርእን። መንግስቲ ኤርትራ’ውን ነቲ ብሸነኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተራእየ፡ ክልተ-ክልተ ዘርኢ፡ ማንታ ማንታ ዝእምት መልስታት፡ ዘይንጹር ሓንካስ መትከልን ዓገብ ክብል ኣይተራእየን። እዚ ኣዝዩ ዘሻቕል’ዩ። ኩሉ ኤርትራዊ ክሻቐል ድማ ይግብኦ። እዚ ኩነታት ነቲ ኣብ ጊዜ ፌደራስዮን ንጉስ ሃይለስላሴ ዝተኸተሎ ዝመስል ውዲት የዘኻኽረና። እንተ’ቲ ኣፎም ከም ቀደሙ መዓር’ዩ፡ ልቦም ግን እንድዒ። ካብ ታሪኽ ዘይንምሃር ዓያሱ ግን ኣይኮናን።

ታሪኽ ምስ እንውከስ፡ እዚ ኣብ ላዕሊ እተጠቕሰ ሜላ ጊዜ ወሲድካ ዝትግበር ረቂቕ ስትራተጂ እዩ ዝመስል። ታህዋኽ ኣብዚ ጉዳይ ከምዘየስልጥ ይርድኡ’ዮም። እንታይደኣ፡ ማይ ንመሬት ከም ዝብሕጉጎ፡ ንልኡላውነት ኤርትራ ዘገም እናበልካ ምብሕጓግ፡ ነቶም መሓውራት ናጽነት ሰለይ እናበልካ ምድኻም፡ ነቲ ፍቕሪ ሃገርን ህዝብን ምብትባት፡ ሰፋሕቲ ዕድላት ስራሕን ወፍርን እናፈጠርካ ነቲ መንእሰይ ምምራኽ፡ ቀጻሊ ምውሳብን ምትእትታውን ገለ ኻብቶም ስልትታት ይመስሉ። ኣዝዩ ዘሻቕል ኣንፈትን ዘይቅዱስ ምሕዝነትን!

እዚ ምዕባለታት ግና ብሓደ-ኣፉ ዘሻቕል ጥራይ ኣይኮነን። ብምኽንያት እዚ ዝፍጠር ዘሎ ኩነት ንኹሉ ደላይ ጽቡቕ ኤርትራዊ ዘስምር ኣንፈታት ክቀላቐል ንርኢ ኣሎና። እዚ ጩራ ተስፋ’ዚ ፍናን ዝህብ ሃዋህው፡ ንህዝብና ዘርብሕ ባይታ፡ ይፍጠር ምህላዉ የርኢ። እዚ ራሕቢ ሓድሽ መድረኽ ‘ምበኣር እዚ’ዩ። እቲ ንነዊሕ እዋን ብእተፈላለየ ግንዛበታት ተፈላሊና ክነስና፡ ጌና’ውን ብዙሕ ካልኣዊ ፍልልያት እናሃለወና ንኹልና ደለይቲ ስናይ ህዝብና ሓድሽ ምዕራፍ ዝተኸፍተ ይመስል። ልፍንቲ ኣብ ኣገደስትን ዕዙዛትን ዛዕባታት።

ርግጽ’ዩ፡ ብብዙሕ ነገር መርገጺታትና ክፈላለ ይኽእል’ዩ። እቲ ሕቶ ልኡላውነት ሃገር ክለዓል ከሎ ግን ኩሉ ኤርትራዊ ከምቲ ቖፎኡ እተተንከፈ ንህቢ ሃሚሙ ከለዓል ንርኢ ኣሎና። ኣብዚ ደጋፊ የለ፡ ተቓዋሚ የለ። ኣብ ጉዳይ ሉኣላውነት ኤርትራ ኩልና ሓደ እዩ ድምጽና። ካብዚ ዝፍለ ድምጺ ዘለዎም፡ ካልእ ሃረርታ ዘለዎም ውልቀሰባት ወይ ሓይልታት ሎሚ ክነስተብህለሎም ይግባእ። ስራሕን ተግባርን ዝያዳ ኣፍ’ዩ ዝምስክር።

ብዙሓት ነዚ ደምበ ፍትሒ ወይ “ተቓውሞ”፥ ሃገራውነት ዝውሕዶ፡ ረብሓ ሃገር ዝረስዔ፡ ብጽልኢ ዝዖረ፡ ተደናጋጺ ጸላእትና፡ ወዘተ ጥራይ ኮይኑ ስለዝተራእዮም ዘይተጸምበርዎ፡ ዝጻረርዎ ወይ ዘይኣምንዎ ኣሎዉ። ገለ’ውን እዚ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ናጽነት ስለዘምጽኤ ጥራይ ዝያዳ ነቲ ዝብሎ ዘበለ ይኣምኑ ኔሮም ይኾኑ። እንተበዚ እንተበቲ፡ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ግና ጉዳይ ሃገሮም የሻቕሎም’ዩ። ብፍላይ ከኣ ልኡላውነታ።

ልኡላውነት ሃገር ዘውሕስ ግን ምሕላው ዶባታ ጥራይ ዘይኮነስ እንተላይ ምቕሳን ዜጋታታ’ውን እዩ። ስለዚ ኩልና ነዚ ተቐልቂሉ ዘሎ ኣብ ልኡላውነት ሃገርን ቅዋማዊ መንግስትን ዝተሰረተ ሓድሽ ጥምረት ንምድንፋዕን ንምዕባይን ንምሕያልን ንጽዓት። ነዚ ትስፉው መጻኢ፡ ዓቢ ልቦናን ሰፊሕ እንግድዓን ነጥሪ።

ጓል መገዲን ጫሌዳ ነገርን ወጊድና፡ ካልኣዊ ሓሳባት ብይጽንሓለይ ሓዚእና፡ ኣብ ኣውራ ነገራት ሓድነት፡ ኣብ ቀንዲ ነገራት ጥምረት፡ ኣብ ሃገራዊ ጉዳያት ስኒት ንምረጽ።

ቅኑዕ ስጉምቲ፡ ኣብ ሰፊሕ ዝመሰረቱ ልፍንቲ።

Print Friendly, PDF & Email