ኣብ መስርሕ ሓድሽ ውዳበ ዝርከብ ሓይልታት መላእ ኣባላተን ዝተረኽብሉ ኣኼባ ተኻይዱ፡

ብ መስርሕ ሓድሽ ውዳበ ዝርከብ ሓይልታት መላእ ኣባላተን ዝተረኽብሉ ኣኼባ ተኻይዱ፡

ኣብ ትማሊ መዓልቲ ቀዳም ዕለት 18 ግንቦት 2019 ኣብ መስርሕ ሓድሽ ውዳበ ዘሎ ሓይልታት መላኣ ኣባላት ዝተረኽብሉ ኣኼባ ተኻይዱ። ኣብ’ዚ ኣኼባ ኣብ መንጎ ሰለስቲኡ ኣባላት መሪሕነትን መሰረታት ምንቅስቓሳት ዝተረኽብሉ ንህሉው ኩነታት መስርሕ ሓድሽ ኣወዳድባ ክሳብ ጉባኤ ሓባራዊ ተረድኦ ንክህሉ ብሓሳብን ርእይቶን ምቅርራብ ሓድሕድ ምርድዳእ ንምግባር ዝዓለመ ኮይኑ፡ ኣብ ዝተፈላልየ መድረኽ ቃልሲ ዝፋለጥ ዝነበረን’ኳ እንተኾነ’ውን ደጊሙ ኣብ’ዚ ሓባርዊ ኣረዳድኣ ምምስራት ሓድሽ ውድበ ብዕግበት ዝቃለስ ዘሎ ሓድሕድ ንምልላይ’ውን መደብ ሒዙ ዝተበገሰ ነበረ።

ካብ ዝተፈላልየ ክፍለ ዓለማት ኣብ ሓደ መኣዲ ዘተ ንምስታፍ ዘሎ ተኽእሎ ትክኖሎጂ ዓዳሚ’ኳ እንተኾነ ጸገም ዘይብሉ ክሕለፍ ንስለ ዘይከኣል ገገለ ጸገማት ርክብ ተመዓራርዩ ንኣስታት ሰለስተ ሰዓት ግዜ ዝወሰደ ክፉት ኣኼባ ብኣድማዒ ተጠቒምሉ ኣብ ዘተኣማምን ደረጃ ምርድዳእ በጺሑን።

ኣብ መኽፍቲ ኣኼባ ካብ ሰለስቲኡ ምንቅስቓሳት ብኣቦ መንበራት ኣቶ ተስፋሚካኤል ዮውሃንስ ሰዲህኤ፡ ኣቶ ጽገሃንስ ኪዳነ ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንፍትሒ፡ ከምኡ ኣቶ ሰመረ ሃብተማርያም መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ፡ ዝቆመ መሪሕነት፡ ከም ዋና ጸሓፊት ኣኼባ ወ/ሮ ፍረወይኒ ገብረጻድቕ ’ዩ ተጀሚሩ።

ግዚያዊ መሪሕነት ብዛዕባ ህሉው ኩነታት ህዝብናን ሃገርናን ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ዝካየድ ዘሎ ሕኑን ቃልሲ ህዝብና ብምምጓስ፡ ንጉባኤ ንሓድሽ ኣወዳድባ ተበጺሑ ዘሎ ኩነታት ተፈጺሙ ዘሎ ስርሓት ሓደ ብሓደ ጸብጻብ ቀሪቡ። ይውሓድ ይብዛሕ፡ ይዕበ ይንኣስ ስርሓት ከኣ ብሓባራዊ ምርድዳእን ውሳኔን ክስራሕ ስለ ዘለዎ ቅድሚ ጉባኤ ምእታው ንዝግበር ምድላዋት ተደላይነት ሓባራዊ ኣኼባ ኣውንታዊ ውጽኢት ክረኽበሉ ዝነበረ ትጽቢት ኣማሊኡን ንውከሳ ዘድልዮም መዝጊቡን።

ሓባራዊ ኣኼባ ብግዚያዊት መሪሕነት ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ሰልስቲኡ ምንቅሳቓስት ብዝቆመ ሽማግለ ኣብ ዝተፈላልየ መደባት ዝነጥፉ ዘለዉ ማለት ግዚያዊት ምምሕዳር ሽማግለ፡ ሽማግለ ስነዳ፡ ሽማግለ ሎጂስቲክ ፍሉይ ጸብጻባት’ውን ንኣኼባ ቀሪቡን ተዘትይሉን።

ድሕሪ መግለጺ መሪሕነትን ብዝተፈላልያ ሽማግለታት ዝቀረበ ጸብጻባትን፡ ሕቶን ርእይቶን፡ ሓድሽ ሓሳባት ቀሪቡ። ካብ’ዚ ሕቶን ርእይቶን ዝቀረበ ሓድሽ ሓሳባት ልዕሊ ኩሉ ኣብ ንኸዶ መስርሕ ዘይምርድዳእ ክፈጥር ንዝኽእል ጉዳያት ብጥንቍቕ ንምእላይ ብንጹር ክግለጽን ንኽትዕን ዘተን ወሪዱ ከም ውጽኢት ኣብ ጽሑፍ ክሰፍር መወከሲ ኩሉ ኣባል ክኸውን ዝብል’ዩ። ፍጹምነት ስለ ዘየልቦን ዝሰርሕ ስለ ዝጋገን ብዝተኻእለ መጠን ካብ ሕሉፍ ቃልሲ ዝቀሰምናዮም ኣውንታዊ ተሞክሮታት ኣብ ዝካየድ ፍትሓዊ ቃልሲ ፍረ ክርከቦ ብግሉጽነትን ቅንዕናን ክንጥቀመሎም ይግባእ ዝብል ተሪር ርእይቶን ሓሳብን ቀሪቡ።

ኣብ’ዚ ደረጃ ንምብጻሕ ዝተኻየደ ቃልሲ ዝተፍአ ግዜን ጉልበትን ቀሊል ስለ ዘይነበረ ከኣ ንኣዳለውቲ ኣኼባ ብምምስጋን፡ ኩሉ ኣባል ሓላፍነቱን ክወስድ እጃሙ ከልዕልን ህዝቢ ክመጸና ዘይኮነስ ንሕና ንህዝቢ ክንኸዶ፡ ንህዝቢ ክንሰምዖ ኣካል ህዝቢ ምኳና ክንፈልጥን ከነፍልጦን ብዘለና ዓቕሚ ኣብ ውሽጢ ህዝብና ብሓድነትን ሓባራዊ ኣረኣእያ ንፍትሕን ዲሞክራስን ካብ ምቅላስ ወጻኢ ካልእ መተካእታ ከም ዘይብሉ እዋናዊ ጠለብ ህዝብና’ዩ።

 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስውኣትና

ዜናን ሓበሬታን ሰዲህኤ

19 ግንቦት 2019

Print Friendly, PDF & Email