ሕማም ዶ ጓሓፍ: ኣክሊል ሃይሉ

ማም ዶ ጓሓፍ

ኣክሊል ሃይሉ

ኣክሊል ሃይሉ

ጸገማትካ ምልላይ ቀሊል ዕማም ኣይኮነን። ሓካይም ነቲ ሕሙም ዝሳጽዮ ዘሎ ሕማም ክረኽቡ ወይ ክፈልጡ ዝደኽምዎ ካብ ምፍዋሱ ንላዕሊ ዝያዳ ዝብድሆም እዋን ውሑድ ኣይኮነን:: እንተኾነ ነቲ ሕማም ከይተረዳእካዮ ከመይ ጌርካ ክትፍውሶ ይክኣል? ስለዚ ቅኑዕ መረዳእታ ወይ diagnosis ሓምሳ ሚእታዊት ናይቲ መስርሕ ይኸውን::

ትካላትን ኩባንያታትን እውን ብወገነን እቲ ጠንቂ ነቲ ኣፍራይነተን ዘጉድልን: እቶተንን መኽሰብንን ዝንኪ ሻቕሎት ይፈጥረለን:: ጌና ደጌታተን ከይኳሕኩሐ ከሎ ከለልይኦ ይጽዕራ:: ኣብዚ ጉዳይ ዝግበር መጽናዕትታት: ዝጠፍእ ወጻኢታት ኣየጉህየንን:: ንቡር ኮይኑ ጸገም ወይ ቅልውላው ምስ ጎነፈ ኸኣ ነቲ መንቀሊ: ጠንቂ ከለልያ ይጋደላ:: እቲምንታይሲ: ካብ ጌጋ ንላዕል ጌጋኻ ምድጋም ዝያዳ ስለ ዘሕምም::

እምኒ ሓንሳብ እንተዓንቅፈትካ ይብሉ ቻይናውያን ሕንኪ ንርእሳ: እንተደጊማትካ ግን ሕንኪ ንኣኻ:: ወለድና’ውን ብተመሳሳሊ: እቲ ቐዳማይ ስሕታን: እንተ እቲ ዳግማዩ ግን ዕብዳን’ዩ ይብሉ::

ኣብ ጉዳይ ሃገርና ኸኣ ካብ 70ታት ጀሚሩ ንዝሓለፈ ሓምሳ ዓመታት ንኹሉ ንጥፈታት ኤርትራውያን ሓደ ውልቀ ሰብ ብሒትዎ ይርከብ:: እዚ ኹሉ ዓመታት ናይ መሪሕነት ኣፋፍኖት ዘርኣዩ ወይልኦም: ተፈታውነት ሰራዊት ምስ ዝረኽቡ ኸኣ’ሞ ከም እተረግሙ ተቖጺሮም ነዊሕ ኣይጸንሑን – ይሓቁ: ይርስዑ ፥ ዝሓትት’ውን የልቦን:: ገለ ብናይ ሓሶት ጠቐነ: ኻልኦት ብቕጭ ሕሩሙ: ገለ’ውን ብስሚ ይሃልቁ፤ ንምንታይ ዝብል ግን ኣይርከብን:: ዓመጻ ኣብ ርእሲ ዓመጻ ይጽፍጸፍ – ገጽና ገልቢጥና ከም ዘይርኤና ንሓልፍ – ክሳብ ኣፈፈት ቤትና ዝበጽሕ:: ውሒዱ በዚሑ እቲ ሳዕቤኑ ክሳብ ሕጂ ደድሕሬና ይስዕበና’ሎ:: ሩፍታ’ውን ክሳብ ለይቲ ሎሚ ኣይረኸብናን::

እዞም ንሃገር ክቃለሱ ሓዳሮም: ውሉዶም: ወለዶም: ዋኒኖም ከይተረፈ ዝጠንጠኑ ኣደዳ ተንኮል ደቂ ሃገር ኮይኖም:: እቶም ነዚ ዘተግበሩ ቀንጸልቲ: ሓረድቲ: ሰመምቲ’ውን ኣሕዋትና: ደቂ’ኖና: ደቂ ዓድና‘ዮም:: ከመይ ግን ሕልንኦም ዘይኮኸዎም፧

እዚ ኹሉ ብትእዛዝ ሓደ መሰንኮር ውልቀ ሰብ! ክትኣምኖ ብርግጽ ጭንቂ’ዩ::

እዚ ፍጻሜ: ዝኾነ ይኹን ነገር: ክፉእ ይኹን ጽቡቕ ተለማዳይ ምዃኑ የነጽረልና:: እዚ ውልቃዊ ልምምድ’ዚ ከም መንሽሮ እናዓበየን: እናተላብዐን: እናልሓመን: እናተዘርግሐን እዩ ዝኸይድ:: ይልመድ፥ ካብ ነውሪ ምስ ጊዜ ናብ ዘይፍቶ ይሰጋገር፡ ጸኒሑ ናብ ሸለል ትብሎ ነገር ይወርድ: ከምኡ እናበለ ከም ቅቡል: ልሙድ ይቕየር::

ደጊም ንብዘሎ ሕብረተሰብ ዘርከሰ መሪር ሱር ቦቒሉ የጨንቐና ከይህሉ ክንፈርህ ይግባእ:: እዚ ኣብ ጊዜ ገድሊ ዝማዕበለ ናይ ሞትን ኩነኔን ባህሊ: ድሕሪ ናጽነት’ውን ኣይፈወስናዮን:: በዚ ኸምዚ ስቓይና ጌና ኣይዛረየን:: ሰሃሮ ህዝብና’ውን ይቕጽል ኣሎ።

ገሌና ዛጊት ካብ ድቃስና እተበራበርና ኣይንመስልን:: እንተስ ክንቅበሎ ኣጊሙና ወይስ … እቲ ሱር እዚ ኹሉ ወሪዱና ዘሎ መግደራ ኣብ ግዳም ሃሰው ንብል ኣሎና:: ንሳቐ’ሎና: ሕማምና ይፍለጠና’ሎ: እቲ ጽኪ መንሽሮ ይራባሕ: ይላባዕ: ይዓቢ’ሎ:: ንብዘሎ እቲ ኣካል ከይበጽሖ ክነርክቦ’ለና:: እቲ ምንጩ ግን ክንቅበሎ ሓርቢቱና::

ደቂ ህዝበይ: እዚ ካብ ግዳም እተኻዕወና ጓሓፍ ኣይኮነን:: ናይ ኢትዮጵያ ሃጼያት ዝተኸልዎ ዳንዴር ወይ እሾኽ ዓጋም’ውን ኣይኮነን:: ኣብ ኣካልና ዝቦቐለን: ዘሳፍሔን: ሱር ዝሰደደን ኣንስተይቲ መንሽሮ እዩ::

እቲ ቅኑዕ ሕቶ እምበኣር: ኣበይ ከም ዝወደቕና ክንዝክር ክንፍትን ምጅማር’ዩ:: ኣበይ ኢና ተጋጊና ክንብል እዩ ዝግባእ:: ባህልና ድዩ: ኣተዓባብያና ድዩ: ወይስ ትምህርትና ናብዚ ኣሳጢሑና፧ እቲ ሃብታም ስነምግባር ወለድና ናበይ ገሸ፧ ነቲ ንኹሉ ግብርታት እንመዝነሉ ሕልናናኸ ናበይ ሃጠመ፧ ከመይ ቢሉኸ ክሳብ ክንድዚ ደንዘዘ፧ ኣውራ ኣውራ ኸኣ: እቲ ፈሪሃ እግዚኣብሄርከ ናበይ ኣበለ፧ ከምዚ እናበልና ደኣ ንሕተት::

መጻኢና: ቅድም ቀዳድም ኣተሓሳስባና ብምቕያር እዩ ዝጅመር:: እቲ ምንታይሲ ብዓንተቦኡ ኣብኡ ኢና ተሳዒርና:: እንተዘይከውን ኣብ ኣካሉ ሕማም መንሽሮ እናኾስሐ ተሰኪምዎ ንኣስታት 50 ዓመታት ዝመላለስ ኣየናይ ፍጡር’ዩ?

ስለዚ ኩልና ደቂ ሃገር: ዋላኳ እንተኣቐንዘወና ሎሚ ነዚ መሪር ሱር ካብ ሱሩ ንምሓዎ:: ግንከ ምእንቲ ከይድግሰና ኣተሓሳስባና ይቀየር መጻኢና ምእንቲ ክቕየር:: ሓንሳብ ተጋጊና’ኳ እንተኾንና ንሱ ንቡር’ዩ: እንተደጊምናዮ ግን መን ይቕረ ክብለልና እዩ፧ ታሪኽ’ውን ኣይክርሕርሓልናን’ዩ::

ኣተሓሳስባና ይቀየር መጻኢና ምእንቲ ክቕየር

ሃገርና ኤርትራ ብሩህ መጻኢ ዘለዋ ሃብታም ሃገር’ያ። ፈሪሃ እግዚኣብሄር ዘለዎ መኽበር ሕጊ ህዝቢ፡ ህርኩትን ተባላሓታይን መንእሰይ፡ ማእለያ ዜብሉ ባህርያዊ ጸጋታት ተዓዲላ። እተን ዝበለጻን ዝጸበቓን መዓልታትና ኣብ ቅድሜና እየን ዘለዋ።

Print Friendly, PDF & Email