ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ (6ይ ክፋል): ናስር ዑመር ዓሊ

ባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ (6ይ ክፋል)

ናስር ዑመር ዓሊ

 

ናስር ዑመር ዓሊ

ኣብ ዝሓለፈ 5ይ ክፋል ናይ’ዚ ብ“ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ” ብዝብል ኣርእስቲ ብተኸታታሊ ዘቅርቦ ዘለኹ ጽሑፍ፡ ብዛዕባ ግደ ናይቶም ብጕልባብ ሃይማኖትን፡ ዓሌትን፡ ብሔርን፡ ኣውራጃን ዝግበሩ ምትእኽኻባት ኣብ ምንዋሕ ዕድመ ናይ’ዚ ዓማጺ ስርዓት ገሊጸ ነይረ። እዞም ወገናት’ዚኦም ንኣባላቶምወላ’ኳ ኣብቲ ቁዋምና ዝብሉዎ ደምብታቶም ካብ ፖለቲካ ነጻ ከምዝኾኑን፡ ኣብ ዓበይቲ ጉዳያት ሃገሮም ግን መርገጺ ከምዝወስዱ ዝሕብር ደምቢ ይሃልዎም እምበር ብተግባር ኣብ ጉዳይ ሃገር ብጥርኑፍ ክሳብ ሕጂ ዝርአ ከምዘይገብሩን፡ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ከኣ ሓድነት ኣባላት ንምዕቃብ ብዝብል ምስምስ ምዃኑ ገሊጸ ነይረ።

ኣብዚ ናይ ሎሚ 6ይ ክፋል ጽሑፈይ ብዛዕባ ካልእ ጠንቂ ምንዋሕ ናይ’ዚ ዘሎ ስርዓት ክገልጽ ኢየ። ንሱ ከኣ ርድኢትና ብዛዕባ ጅግንነት ኢዩ። ኤርትራውያን ጀጋኑ ካብ እንሪኢ ጌዜ ነዊሑና ግዲ ኮይኑ፡ ኣብዚ ሎሚ እዋን ንዝግብኦን ዘይግቡኦን ኩሉ ጅግና ክንብል ንስማዕ፡፡ ወረ ንገሌና’ሲ ትርጉም ጅግንነት ኣዚዩ ስለ ዝጠፈኣና፡ ነቶም ብጅግንነት ዝተበጀዉን፡ ነቶም ብሰንኪ ላንጋ-ላንጋነት ግዳይ ናይቲ ስርዓት ዝኾኑን ብሓደ ዓይኒ ብምርኣይ፡ ንኩሉ ዝተኣስረ ብጅምላ ጀጋኑ ክንብል ንስማዕ።

ትርጉም “ጀግንነት” ደሊየ መጻሕፍቲ ሃሰው ክብል እንከለኹ፡ ንታሪኻዊ መደረ ኣቦና ሓጂ ስራጅ መሓመድ ስለ ዝዘከርኩ ነቲ ቪድዮ ናቶም ከም ብሓድሽ ድሕሪ ምዕዛብ። ነቲ ንሶም ኣብ ቅድሚ ዲክታቶር ኢሰያስ ኣፍወርቂ ቀሪቦም ብዛዕባ “ጀግንነት” ዝተጠቀምሉ ወርቃዊ ቃላት ክልቃሕ መሪጸ፡፡ ኣቦና ሓጂ ስራጅ መሓመድ፡ ወላድኣ ከምቲ ዝድለ ፊደል ዝቆጸሩ ኣይንበሩ’ምበር፡ ን“ጅግንነት” ብምልኡነት ገሊጾሞ ኢዮም። ክቡር ኣቦና ሓጂ ስራጅ መሓመድ፡ “ጅግና! ጅግና ኮይኑ ይውለድ! ጅግና! ጅግና ጅግና ኮይኑ ይነብር! ጅግና! ጅግና ኮይኑ ይመውት!” ክብሉ ይገልጹ። ርዲኢቶም ብዛዕባ ጅግንነት’ውን ኣዚዩ ርጡብ ከም ዝነበረ ካብቲ ትሕዝቶ መደረኦም ክንርዳእ ንኽእል። ንሶም “ግደፍ ሕጂ ከም ሃገር ተፈሊጥና፡ ኣብ ግዜ መግዛእቲ’ውን እንተኾነ ካብዚ ናይ ሎሚ ዝሓሸ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ናይ’ቶም ገዛእትና እንብሎም ኢትዮጵያ ዝበለጸ ነይሩና” ድሕሪ ምባል ነቲ ውልቀ-መላኺ ኣብ ቅድሚ ካሜራ እንዳስሓቁ ናይ ውሽጢ ልቦም ብትብዓት ገሊጾም ሓሊፎም። እቲ ካብ ኩሉ ዝገረመኒ ከኣ ባህሪ ናይቲ ውልቀ-መላኺ ኣጸቢቆም ስለ ዝፈለጡ፡ “ሎም-ቅነ ተጸሊኣትኒ ስለዝቀነየት ብዙሕ ኣህተፍቲፈ ከይከውን ኣይትሓዙለይ! ባዕልኹም ኣርሙለይ!” ብምባል ደድሕሪኦም ከይስዕቦም ዝሰግኡ ክመስሉ ኣብ ቅድሚ ዓለም ተዓገሰኒ ብምባል ብጥበብ ይቅሬታ ሓቲቶም ተፋነውዎ። እቲ ነዚ ትሕዝቶ ናይ’ቲ ተሪርን ተባዕን መልእኽቶም ክሳብ ሕጂ ዘይተረድኦ ስርዓት ህግደፍ ከኣ ኣብ ክንዲ ዝስተር ነቲ ቪድዮ መርኣያ “ዴሞክራሲ ኣብ ኤርትራ” ክብል ኣብ ኢንተርነት ዘርጊሕዎ።

ናብቲ ቀንዲ ኣርእስተይ ተመሊሰ ነቶም “ጅግንነት” እንታይ ምዃኑ ስለ ዝጠፈኣና ንሓዋውስ ዘለና እዚ ክብል ይፈቱ። ንዝኾነ ውልቀሰብ ጅግና ኢዩ ወይ’ውን ኣይኮነን ብምባል ቅድሚ ምድምዳምና ነዛ ናይ ኣቦና ሓጂ ስራጅ ሓጻር ፎርሙላ ክንጥቀም ከዘኻኽር ይፈቱ። ኣቦና ሓጂ ስራጅ “ጅግንነት” ግዜን ቦታን ከም ዘይፈሊ ሓቢሮምና ሓሊፎም ኣለዉ። ነቲ ኣብዚ ሎሚ ቅነ ሓደ “ጅግና” ተፈሊዩና ዝበልዎ ተጋዳላይ’ውን ነታ ቀዳመይቲ ክፋል ናይታ መዕቀኒቶም ደኣምበር ነተን ዳሕረዎት ክፋል ናይታ ፎርሙላኦም ከምዘይሓለፋ ንጹር ኢዮ። ከመይ’ሲ ኣብቲ ኣንጻር ደርጊ ዝተገብረ ናይ ናጽነት ገድሊ ሓሊፉ ክነሱ፡ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ብጾቱ ንመጋድልቱ ተምበርኪኹ እንዳነበረ ዓለም ስለ ዘርከበቶ።

ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ፡ ራኢና፡ ተቃሊሶም ዘቃልሱ ሰብ ራኢ ጀጋኑ መንእሰያት ንምፍራይ ካብ ኮነ፡ ኣብነታውያን ጀጋኑ ብንጹር መለክዒ ከነለልይ ክንክእል ኣለና፡፡ መብዛሕትኦም፡ ጀጋኑ ኢልና እንውድሶም ዝተፈላለየ ጽሩራታት ዝተሰከሙ ክነሶም፡ ንምልኪ እንዳኣሳሰዩ እንከለዉ ግዳያት ዝኾኑ ኢዮም። ግደፍ’ዶ ከም ኣብነታውያን ጀጋኑ ክውሰዱ፡ ብረት ኣብ ኢዶም እንከሎ ንነብሶም’ውን ክከላኸሉ ዘይከኣሉ ኢዮም። ወረግ ገሊኦም’ሲ ካብቲ ዝተኣስርሉ እስሪ ቤት ኮይኖም’ውን ከይተረፈ “ንወዲ ኣፎም ሰላም በሉለይ” ዝብሉ ኢዮም። ስለዚ ብምንታይ መዐቀኒ ኢና ነዞም ግዳያት ናይቲ ዘሳሰይዎ ስርዓት ዝኾኑ ምስቶም ማእሰርትን ስቃይን ሞትን ከምዘሎ እንዳፈለጡ ሂወቶም ዝተበጀዉ ብማዕረ ንርኢ፡፡ ጅግንነት መሰል ዘይኮነስ ናይ ሂወት ዋጋ ከፊልካ ዝመጽእ ዘልዓለማዊ ርስቲ ኢዩ።

ኣብ ዝመጽእ ጽሑፈይ ብዛዕባ’ቶም ካልኦት ክንፊ ኣሳሰይቲ ከቅርብ ክፍትን ኢየ። ክሳብ ሽ ዑኡ ሰላም ንኩሉኹም! ሼር ምባል ኣይትሕመቁ!

https://www.youtube.com/watch?v=PjumhRdm150

Print Friendly, PDF & Email