ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ (2ይ ክፋል): ናስር ዑመር ዓሊ

ባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ (2ይ ክፋል)

 

ናስር ዑመር ዓሊ

ኣብቲ ቀደማይ ክፋል ጽሑፈይ፡ ብዛዕባ’ቶም ክልተ ዓይነት ኣሳሰይቲ ስርዓት ህግደፍ ገሊጸ ነይረ። ክልቲኦም ንምልኪ ብምሉእ ልቦም ኣሜን ኢሎም ዝተቀበሉ ኮይኖም፡ እቶም ሓደ ወገን ምብላዕ ምብልዑ “ብዝብኢ ዓዶም” ክብልዑ ዝመረጹ ክኾኑ እንከለዉ፡ እቶም ሓደ ዓይነት መሳሰይቲ ከኣ ብሰንኪ ክቱር ፍርሒ ናይ’ቲ ዝንበይዎ ዘይርጕጽ መጻኢን፡ ክመጽእ ዝኽእል ዘይፈልጥዎ መልኣኽን ርዒዶም፡ ነቲ ድሮ ፈሊጦሞ ዘለዉ ሰይጣን ዝሓረዩ ኢዮም። እዚ ዕሙት ሕልሚ ዕብለላ ምስ ክቱር ፍርሕን፡ ተስፋ ምቍራጽን ተሓናፊጹ ዝፈጠሮ ነብሰ-ቅትለታዊ ምርጫ ኢዩ። ንኣፎም ዝግዕርዎ ጉዳይ ቅዋም፡ ዴሞክራሲ፡ ፍትሒ ወ.ዘ.ተ ንዕኦም ባዕዳዊ ቋንቋ ኢዩ። ነዚ ዘሎ ስርዓት እንዳተኸላኸሉ ምንባር ከም መለኮታዊ ትእዛዝ ይቅበልዎ ወይ’ውን ክሳብ ባዕሎም ብዝመረጽዎ ኣገባብ ብካልእ “ዝብኢ ዓዶም” ወይ’ውን “ዝፈልጥዎ ሰይጣን” ዝትክእዎ፡ ከም ደለይቲ ፍትሒ ተመሲሎም ንናህሪ ቃልሲ ደለይቲ ፍትሒ ምዕንቃፍ ከም ቀዳማይ ዕላማታቶም ገይሮም ከም ዝሰርሑ ኣብሪሀ ነይረ።

ኣብዚ ናይ ሎሚ ጽሑፈይ ከኣ ብዛዕባ ካልኦት ዓይነት ጉጅለ ኣሳሰይቲ ህግደፍ ገለ ክብል ክፍትን ኢየ። ቅድሚ ናብዚ ናይ ሎሚ ጽሑፈይ ምስጋረይ ግን ሓደ ነገር ከዘኻኽረኩም ክፍትን። ቀንዲ ዕላማ ጽሑፈይ፡ ብዛዕባ’ዞም ኣሳሰይቲ ክዛረብ ወይ’ውን ክነቅፍ ብሂገ ዘይኮንኩስ፡ ነቶም ኣንጻር ዓመጽ ንዝቃለሱ ዘለዉ ተቃለስቲ፡ ቀንዲ ጸላእቶም፡ እቶም ደገፍቲ ዘይኮኑስ፡ እቲ ንሳቶም ጸይሮሞ ዝጓዓዙ ዘለዉ ስነ-ሓሳብ ምዃኑ ኣለሊዮም፡ ኣብ ክንዲ ኣብ’ቶም ሰባት ጊዜኦም ዘጥፍኡ፡ ነቲ ጅሆ ሒዝዎም ዘሎ ጽንሰ-ሓሳብ ንክገጥምዎ ንክኽእሉ፡ ዓቅመይ ንምብርካት ኢዩ።
እምበኣርከስ እዞም ናይ ሎሚ ዘቅርቦም ዓይነት መሳሰይቲ ካብቶም ኣቀዲመ ዘቅረብክዎም ኣዚዮም ኢዮም ዝፍለዩ፡፡ ንሱ ከኣ እቲ እዚ ስርዓት’ዚ ዝፍጽሞም ዘሎ ግፍዕታት፡ ካብ ሰቦም ንላዕሊ ዝርኣዮምን፡ ግዳያት ናይ’ቲ ስርዓት ክነሶምን፡ ነቲ ስርዓት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዕቃበታት ብምሉእ ልቦም ይድግፉ፡፡ እዚኦም’ውን ልክዕ ከምቶም ቀዳሞት እቲ ምኽንያት መደገፊኦም ስለ ዝፈላለ፡ ኣብቲ ምኽንያት መደገፊኦም ኣተኵረ ክገልጾም ክፍትን ኢየ፡፡

እቶም ካብዚኦም ብቀዳማይ ደረጃ ዝስርዑ ዓይነት ደገፍቲ እምበኣር፡ እቶም ኣዚዮም እሙናት ዝኾኑ ኢዮም፡ ኣብ መንጎ እዚ ዘሎ ስርዓትን፡ እቲ ስዉኣትና ዝወደቁሉ ዕላማታትን ዘሎ ፍልልይ ስለ ዘይርኣዮም፡ ነዚ ስርዓት’ዚ ምትንካፍ ማለት፡ ንሕድሪ ስዉኣት ምጥላም ኮይኑ’ዩ ዝስምዖም፡፡ ነቲ ስርዓት ከም በዅሪ ውላዶም ስለ ዝርእይዎ ከኣ፡ ንጕድለታቱ ክሽፍንሉ ይፍትኑ።

ኣብቲ እቲ ስርዓት ካብቲ ንሳቶም ክጻወርዎ ዝኽእሉ ንላዕሊ ጌጋታት ኣብ ዝፍጽመሉ እዋን’ውን ከይተረፈ፡ “ብዕራይካ እንተሓንገደ ትሸጦ! ሰበይቲኻ እንተኣበየትካ’ውን ትፈትሓ! ንዝሓንገደ ውላድካ ግን እንታይ ትገብሮ!” ክብሉ ንሕርቃኖም ይቆጻጸሩ። እዞም ዓይነት ደገፍቲ’ዚኦም ከም ሰብ ብዙሕ ክፋእ ዘይብሎም ኮይኖም፡ ፈለማ ንነብሶም ግዳያት ብምግባር ኢዮም ዝድግፉ። እቲ ስርዓት ኣብ ዝደለዮም እዋን ከም ጕዳይ ሃገር ቆጺሮም፡ ክሳብ ዝጽውዖም ከይተጸበዩ፡ ኣለናልካ ዝብሉ ኢዮም። ነፍሶምን ንብረቶምን ኵለ-ንተንኦምን ነቲ ስርዓት ዘይበቁ ኢዮም።

እቲ እንኮ ጸላኢ ናይ’ዞም ዓይነት ደገፍቲ’ዚኦም ደረጃ ንቅሓቶም ኢዩ። ርድኢቶም ብዛዕባ ሰውራ ኤርትራን ዕላማታቱን ኣዚዩ ድሩት ኢዩ። ንዕኦም ኤርትራዊ ምዃን ማለት ካብ ኢትዮጵያዊ ወይ ሱዳናዊ ዘይምዃን ሓሊፉ ካልእ ትርጉም ኣይህቦምን ኢዩ። እንተ ብዛዕባ ኣምራት፡ ሃገር፡ ሃገራውነት፡ ፍትሕን፡ ዴሞክራስን እሞ ኸኣ ዘይሕሰብ ኢዩ፡፡ “ንኣምኖ ሊኢኽና እንታይ ጐዲልና ኣይንብልን” ብምባል ነቲ ስርዓት ተኣማንነቶም ብተግባር ዘመስከሩ ኢዮም።

እዚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ከኣ ልክዕ ከም’ቶም ቀዳሞት ንህዝብና ብሜላ ፈላልዮም መሳርሒ ክገብርዎም ዝፈተኑ ስርዓታት፡ ንልብን ባህግን ናይ’ዞም ከምዚ ዓይነት እሙናት ደገፍቲ ብምምዝማዝ፡ መጋበርያ ጭካነታቱ ገይርዎም ኢዮ። እቲ ዘሕዝን ግን እዞም ከምዚኦም ዓይነት ደገፍቲ፡ ካብቶም ንሳቶም ዘሳስይዎም ስርዓታት ብፍሉይ ዝረብሕዎ ሓለፋ ከምዘይረኽቡን፡ እታ ሓንቲ ዝረኽብዋ ነገር እንተላ ከኣ ኣብ ታሪኽ እንዳተወቀሱ ይነብሩ ምዃኑ ኢዩ።

ኣብ ዝመጽእ ጽሑፈይ ብዛዕባ’ቶም ካልኦት ክንፊ ደገፍቲ ህግደፍ ከቅርብ ክፍትን ኢየ። ንሳቶም ከኣ ገሊኦም ተጠቀምቲ፡ ገሊኦም ከኣ ተስፋ ዝቆረጹን፡ እቶም ናይ መወዳእታ ከኣ ብዛዕባ እቶም ኣዚዮም ሕሉፋትን ጥሩፋትን ክንፊ ናይዞም ደገፍቲ ከቅርብ ክፍትን ኢየ።

ክሳብ ሽዑኡ ሰላም ንኩሎም ኣህዛብ ኤርትራ! ውድቀት ንኩሎም ዓይነት ምልክን ዓመጽን!!
ሼር ምግባር ኣይትሕመቁ!!

Print Friendly, PDF & Email