ላም ፍርቂ ጎና ኣይትዓብር፡ ፍርቂ ጎና ኣይትሃጥር። ኣክሊል ሃይሉ

ም ፍርቂ ጎና ኣይትዓብር፡ ፍርቂ ጎና ኣይትሃጥር።

እትውለደሉ ቦታ ወይ ስድራ ወይ ዓሌት ኣይትመርጽን። ብምርጫኻ ‘ተዝኸውን ኔሩ መብዛሕትና ካብ፥ እንዳነገስታት፡ ወይ ካብ ሃብታማት፡ ስሙያት፡ ሰብ ዝና ክንውለድ ምመረጽና። ሒደት ለባማት’ውን ኣይሰእኑን ካብ፥ ፈቃራት፡ ለዋሃት፡ ሕያዎት፡ ሃያባት ክፍጠሩ ዝመርጹ። እግዚኣብሄር ከምቲ ጽቡቕ ድሌቱን ፍቓዱን ንነፍሰወከፍና በቲ ናቱ መደብ፡ በቲ ዝዓደለና ተፈጢርና’ሎና። ካብ ማህጸን ኤርትራ ተፈንጪሕና ካብ ወጻእና፡ ኤርትራ’ያ ኣደ ኹልና። ሓውካ ኣይትመርጽ ሓውትኻ ኣይትመርጽ። ዝተዋህበካ ብጸጋ ትቕበል። ከመይ ጌርካ ብስኒትን ፍቕርን ከምትነብር ግን ትሓስብ፥ ትጣበብ፤ ትበላሓት፡ ትመክር።

ኣብ ሂወት ጸገም ኣሎ፡ ሽግር የጓንፍ’ዩ። እቲ ሕቶ “ምስ ገጠመካ ወይ ኣጓነፈካ” እንታይ ትገብር እምበር “እንተ ኣጓነፈካ” ኣይኮነነ። እዚ ዘይተርፍ ዕጻ ወዲ ኣዳም ዘበለ እዩ። ገሊኣቶም፡ ጸገም ምስ ገጠሞም፥ ንሕሉፎም ወይ ነቲ “ጠንቂ” ዝብልዎ እናረገሙ፡ ካብቲ ዘለዉዎ ሽግር ንኽወጹ ሓይሊ ይስእኑ። እቲ ዘለዉዎ ሰሃሮ ከም ውጽኢት እኪት ናይ ካልእ ሰብ ወይ ኣካል ቆጺሮም፡ እቲ ሽግር ንኽፍታሕ ድማ፡ ምቕያር ባህርይ እቲ ሳልሳይ ኣካል ‘መንቀኛ’ ብኾፎም ይጠልቡ። እቲ ሓይሎም ድማ፡ ካብቲ ዘለዉዎ ሽግር ንኽወጹ ካብ ዘፍስስዎ፡ ነቲ ሳልሳይ ኣካል ክረግምዎ ይውዳእ። “ዓለም” ይብሉ ብልቦም እዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ሰባት፥ “ዓለም ዓማጺት እያ። ከምኡ ዝለዝኾነት ድማ ራህዋ ክመጸኒ ኣይክእልን እዩ። ዝፈተንኩ ፈቲነ ድማ ክሰልጠኒ ዘይከውን እዩ። ስለዚ፡ ፈቲንካ ካብ ምውዳቕ፡ ከይፈተንካ ንዓለም ምርጋም ይሓይሽ።”

ንእብነት ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ቅድሚ ኣማኢት ዓመታት፡ ካብ ዓዶምን ኣዝማዶምን ብዘይፍታዎም ተመንጢሎም፡ ከም ጤለ-በጊዕ ተሸይጦም ዝመጹ ኣፍሪቃውያን ጸለምቲ ኣሎዉ። እዞም ሕጂ ዘሎዉ 5ይን 6ይን ወለዶ ከይተረፉ፡ ነቲ ሕጂ ዘለዉዎ ድኽነት ምኽንያት ባርነት ምዃኑ ኣዘውቲሮም ይዛረቡ።

ቀዳሞት ወለዶም ግዳያት ምንባሮም ዘማትእ የብሉን። እዞም ሕጂ ዘለዉ’ውን፡ ኣሰር እቲ ስምብራት ኣብ ሕልናኦም ምህላዉ ዝንጸግ ኣይኮነን። ማእለያ ዜብሉ ስደተኛ፡ ቋንቋ ዘይፈልጥ ከይተረፈ መጺኡ ደም ርሂጹ እንኪሓልፈሉ ንሕሉፍ እናተራገምካ ምንባር ግን ንሂወት ዝቕይር ኣይመስልን።

ኣብ ፖለቲካ ዓድና’ውን፡ ግዳይነት ዝስምዖም መፍቀርቲ ሃገር ኣለዉና። እዚኣቶም ጠንቂ እዚ ኹሉ መከራ ህዝቢ ኤርትራ፡ ወያነን ኣሜሪካን እዮም ቢሎም፡ ነቲ ኣብ ኢዶም ዘሎ፡ ብዓቕሞም ከዐርይዎ ዝግባእ ሽግር ግና ከም ቅቡል ይወስድዎ። እቲ “ኣንጻር ኩሉ መሰናኽላት” ዝብል ክቡር ሓሳብ ድማ፡ ናብ “ኩሉ እዋን ምስ መሰናኽላት” ዝዓይነቱ ኣተሓሳስባ ኣውሪዶም፡ ነቲ ክቕየር ዝግብኦን፡ ክቕየር ዘይከኣልን ኣብ ሓደ ሰኪዐት ይኹምርዎ እሞ፡ ንኹሉ መከራኦም ከም ዘለዎ ምቕባል ከም “ጽንዓትን መኸተን” ይቖጽርዎ።

ብዙሓት ደቂ-ዓድና ምናዳ ምናዳ ኣቶም ዘገርም ፍቕሪ ሃገርን ህዝብን ዘለዎም፡ ዝሰርሕዎን ዘጥረይዎን ከይበቕቑ ንገድሊ ኤርትራ ንምዕዋት ወፍዮም’ዮም። ሞያውን ንዋታውን ዓቕሞም ኣበርኪቶም፥ ክበጽሕዎን ክረኽብዎን ዝኽእሉ ክብርታትን መዓርጋትን ጠንጢኖም፡ አረ ገሊኦምስ ዝጨበጥዎን ዝተጎናጸፍዎን ዓወታት ኣይማረኾምን። እዚኦም ጀጋኑ ደቀባት ሎሚ ብኣተሓሳስባ ተፈላልዮም፡ ዛጊት ኣብ ክልተ ተገዚዖም ይርከቡ።

ንሓንቲ መዓልቲ ናጽነት፡ ማዕረ ይንየቱላ፡ እንተኾነ ኣብ ክልተ ቦታታት ይጽምብልዋ። ነቶም ምእንቲ ናጽነት ህዝብን ሃገርን ሂወቶም ዝወፈዩ ብማዕረ ኣኽብሮቶም ይገልጹ፡ ነታ ዝርካባ መዓልቲ ሰማእታት ኣብ ክልተ እተፈላለየ ቦታ ይጽምብልዋ። ሓደ ራእይ ግን ክልተ ልቢ፡ ሓንቲ ሃገር ማንታ ሃንቀውታ፡ ሓደ ህዝቢ ከም ተቐናቐንቲ ማዕዶ ንማዕዶ ክጠማመት፡ ከም ጸላኢ ክተፋነን ኣምበ ኣይምተገብአን።

ሃገርና ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 27 ዓመታት እዚ ዝበሃል ዝጭበጥ ምዕባለ ከም ዘየርኣየት ክልቲኦም ወገን ይሰማምዑ’ዮም። ኣብቲ ምኽንያታት ግን ይፈላለዩ። እቶም ሓደ ወገን ግዳያት ‘ሓሳዳት’ ጎረባብቲ ኢና ኮይንና ይብሉ፡ እቶም ሓደ ኸኣ በሰላ ዂናት ኣይክሕዱን ጠንቂ እቲ ቕንዲ ሕሰም ህዝብና መራሕትና እዮም ይብሉ። ርግጽ ኣብ ኣተሓሳስባ ርኡይ ዝኾነ ፍልልይ ይርአ፡ ዝተዓረቕ’ውን ኣይመስልን ይኸውን። እንተኾነ ግን፡ መን’ዩ እቲ ሓቀኛ ዝብል ንጊዚኡ እንተ ጎሲናዮ ሓደ ነገር ጎሊሑ ይርኣየና፡ ክልቲኦም ወገን ጉዳይ ሃገር ግዲ ከምዝብሎም፡ ከምዘሕምሞም፡ ከምዘሻቕሎም የመላኽተና። ንሃገሮም ዘፍቅሩ ክነሶም ንሓድሕዶም ግን ሕለፍያ ዝበሃሃሉ፡ ስኒት ዝሃደሞም፡ ዳዕሮ እንዳባ ዝረጥረጡ ምዃኖም የርእየካ።

ክቡራት ደቂ ዓደይ፡ ላም ፍርቂ ጎና ኣይትዓብር፡ ፍርቂ ጎና ኣይትሃጥር። ሃገር’ውን ከምኡ ናይ ኩልና እያ። ሓደ ክፍሊ ናይ ህዝባ ከይቀሰነ፡ እቲ ሓደ ወገን መስተርሆት ኣይረክብን። ወይ ብሓባር ንጥጥዕ፡ ንልምልም፡ ንስውድ ፤ ወይ ሓቢርና ተለኻኺምና ንወድቕ፡ ህዝብና ኸኣ ኣደዳ ውርደት ይኸውን። ክንድዚ ዝኣክል መስዋእትን ዋጋን ድሕሪ ምኽፋል ሎሚ መስሓቕ ሸራፋት ንምዃን ንቀዳደመሉ ምኽንያት የልቦን። ንሓድሕድና ብዓብይን ብንእሽቶን እናተፈላሌና ነዊሕ ክንጉዓዝ ኣይንኽእልን። የምሕረልናዶኸ፧

እታ ኣቕራን ሓያላት ምጽዋር ስኢና ተቐሲባ ዝመንኮሰት ውኻርያ ስጋ ቃሕ ይብለኒ’ሎ ምባል ካብ ትጅምር፡ ኣዒንታ ኣፍጢጣ ዘይናታ ማሕስእ ክትምንጥል ካብ ትመጣጠር፡ ነቲ ቕሩብ ትሒም-ትሒም ናብ ድርጉሕ-ድርጉሕ ካብ ተስግር፡ ደጊም ስመር ወዲ ሃገር፡ ሃገር ክተድሕን። ኣቦታትናን ኣቦሓጎታትና ንሓድሕዶም ኽካሰሱ ትማል ዶብና ካብ ተጣሕሰ፡ ባንዴራና ካብ ወረደት፡ ‘ታ ዝርካባ ቑሩብ-ቁራቦ ናጽነት ፌደረሽን ካብ ተወስደት። ስለዚ ሎሚ ደጋፊዶ ዋላስ ተቓውሚዶ ዝብሉ ቕጽላት እናደርቤና ናብተን ንኹላትና ክጥርንፋና ዝኽእላ ዓበይቲ ጽላላት ንመለስ።

ካብ ቀዳሞት ዝወረስናዮ ሃብታም ክብርታት ኣሎና። ጌና ዘይተበርበረ ቆፎ፡ ዘይተተንከፈ ሪቕ፡ ማዕከንና ዘበለ ኾታ ተሳኒና ክንፍተሾ ይጽበየና። እንተወሓደ ኣብ ጉዳይ ርስትናን ዓንዲ ሕግን ዘፈላሊ የብልናን። ሎሚ ኩልና ደገፍቲ ኢና። ደገፍቲ ናጻን ልኡላዊትን ኤርትራ፡ ደገፍቲ ቅዋማዊ ምሕደራ፡ ደገፍቲ ግዝኣተ-ሕጊ። ነዚ መን ይቃወም፧

ሎሚ ኣደዳ ሰብ ቤት እተባእሱሉ መኣዲ ዘናድዩ ጎሓሉ ከይንኸውን ዘፍርሓሉ መድረኽ በጺሕና ኣሎና።

ስለዚ ሎሚ ናጻን ልኡላዊትን ኤርትራን ቅዋማዊ ምሕደራን ዝቕበል ዘበለ ኹሉ ወዲ ጋንታይ’ዩ፡ ኣነ’ውን ወዲ ጋንታኡ። ሓደ ጋንታ ኢና።

ልኡላውነት ሃገር ይከበር።
ቅዋም ይንገስ።
እግዚኣብሄር ንኤርትራ ይባርኽ!

Print Friendly, PDF & Email